Open Budo Stage du 18 octobre 2015

STAGE OCTOBRE

Liste des Maîtres de stages

Shihan Herman Vanloo 7°Dan Jujitsu/Energie.
Shihan Vanderscheren 8°Dan Jujitsu.
Shihan Christian Massart 7°Dan Jujitsu /Taichi
Shihan Jean-Louis Weyland 6°Dan Jujitsu
Shihan Yves Gonay 6°Dan Jujitsu.
Shihan J.Ruy 6°Dan Karate/Kobudo/Energie
Shihan Tom Pintelon 6°Dan Kempo/Karate
Sifu Johnny Ryckewaert
Sensei Daniel Vlaslaer 5°Dan Karate/Kempo.
Sensei Bart De Backer 5°Dan Kempo.
Sensei Patrick Wautelet 5°Dan Karate.
Sensei Gary Mc Glone 5°Dan Karate.
Sensei Steve Clara 4°Dan Jujitsu
Kyoshi Sophie Volon 5°Dan Jujitsu.
Renshi Renaldo 4°Dan Kali.
Sensei Guy de Ro Canna de Défense.
Shidoshi Daniel Camu 5°Dan Nin-Jitsu.
Shihan-Dai Anne Pietquin 4°Dan Karate.
Sensei Eddy Guillaume 4°Dan Kempo.
Sensei Didier Rahir 3°Dan Jujitsu / Taichi.
Sensei Alex Walnier 3°Dan Aikido.
Sensei Brixe Sebastien Kravmaga